ಉದಯಕಾಲ ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶೇಷಾಂಕ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ ರೇವೂರುರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ

ಉದಯಕಾಲ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೊರತಂದಿರುವ ದೀಪಾವಳಿ
ವಿಶೇಷಾಂಕ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು
ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ ರೇವೂರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *