ಉದಯಕಾಲ ದೀಪಾವಳಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ ಬಿಡುಗಡೆ

ಉದಯಕಾಲ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೊರತಂದಿರುವ ದೀಪಾವಳಿ ಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತಿಮಡು ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು.

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *