ವಿರಾಮಕಾಲ

ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧತೆ ಅಶುದ್ಧತೆ ಎಂಬುದಿದೆಯೇ? -ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಅಂಕಣ

ಅಂಕಣ: ಸೂರಂಚಿನ ನೀರು -೧ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ದತೆ ಅಶುದ್ದತೆ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಭಾಷೆ ಸಂವಹನ ಮಾದ್ಯಮ ಅಷ್ಟೆ. ತನಗನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಸಾಧನವೇ ನುಡಿ.…

Read More