ವಿರಾಮಕಾಲ

ಡಿವಿಜಿ: ಜಗದ ಯಾತ್ರೆಯಲಿ ಸುಖ ಕಂಡ ವಿರಕ್ತ ಚಿಂತಕ

ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೋವುಗಳನ್ನು ಮರೆತು, ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಿತಿನಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಸುಖವನ್ನು ಕಂಡ ವಿರಕ್ತರು ಡಾ.ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪ. ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ…

Read More