ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್

ಮತದಾನ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು: ಚಲಾಯಿಸಿಯೇ ತೀರೋಣ!

ಈ ಸಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ…

Read More